II7

V7

I

I

V7

I

II7

V7

IV

IVm

I

Vamp

Verse